Κατηγορία AM

Όχηματα οδήγησης: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράτροχα

vespa-scooter
 • Μοτοποδήλατο: δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h. Το μεν δίκυκλο, έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50cc, αν είναι εσωτερικής καύσης ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα. Το δε τρίκυκλο έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50cc, αν είναι επιβαλλόμενης (με σπινθήρα) ανάφλεξης ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν είναι εσωτερικής καύσης ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.
 • Ελαφρό Τετράτροχο: τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h και έχουν κινητήρα κυβισμού 50 cc ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα) ή μέγιστης καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν είναι εσωτερικής καύσης ή μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα.

Προϋποθέσεις: Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • να έχει την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 • να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
 • να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών. Αν ο υποψήφιος είναι ανήλικος τότε απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του.
 • να μην είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν

Δικαιολογητικά:

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς)
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Α.Φ.Μ.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ
 • Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα (για εκτύπωση άδειας)
 • Παράβολο 50 € από Εθνική Τράπεζα (γιατροί)
 • Παράβολο 10 € από Εθνική Τράπεζα (για κάθε θεωρητική ή πρακτική εξέταση)
 • Η αμοιβή των γιατρών είναι 10 € έκαστος μετρητοίς (με παραλαβή απόδειξης)

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Ο ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων είναι δέκα (10).
 • Οι υποψήφιοι που αιτούνται να εξεταστούν με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο., εκτός των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), οφείλουν να παρακολουθήσουν δύο (2) επιπλέον μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης πέραν των προβλεπομένων δέκα (10) μαθημάτων.
 • Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει δίπλωμα κατηγορίας Β, τότε υποχρεούται να παρακολουθήσει επιπλέον τα θεωρητικά μαθήματα της κατηγορίας Β. Επομένως, το σύνολο των μαθημάτων που θα πρέπει να παρακολουθήσει είναι 30, 10 της κατηγορίας Α και 20 της κατηγορίας Β.
 • Επίσης, οι υποψήφιοι που αιτούνται να εξεταστούν με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. οφείλουν να παρακολουθήσουν τριάντα εφτά (37) μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα είκοσι πέντε (25) για την κατηγορία Β και δώδεκα (12) για την κατηγορία Α.
 • Οι υποψήφιοι που αιτούνται να εξεταστούν με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο., εκτός των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), οφείλουν να παρακολουθήσουν δύο (2) επιπλέον μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης πέραν των προβλεπομένων δέκα (10) μαθημάτων.
 • Ο ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων είναι δεκατέσσερα (14).