Κατηγορία B

Όχηματα οδήγησης:

 • Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.
auto-383897_640

Προϋποθέσεις: Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • να έχει την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 • να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
 • να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.
 • να μην είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν

Δικαιολογητικά:

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς)
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Α.Φ.Μ.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ
 • Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα (για εκτύπωση άδειας)
 • Παράβολο 50 € από Εθνική Τράπεζα (γιατροί)
 • Παράβολο 10 € από Εθνική Τράπεζα (για κάθε θεωρητική ή πρακτική εξέταση)
 • Η αμοιβή των γιατρών είναι 10 € έκαστος μετρητοίς (με παραλαβή απόδειξης)

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Ο ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων είναι είκοσι (20).
 • Οι υποψήφιοι των κατηγοριών που αιτούνται να εξεταστούν με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο., εκτός των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), οφείλουν να παρακολουθήσουν πέντε (5) επιπλέον μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης πέραν των προβλεπομένων είκοσι (20).
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.
 • Ο ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων είναι είκοσιπέντε (25).
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β, απαιτείται η παρακολούθηση δεκαοκτώ (18) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.