Κατηγορία C1

Όχηματα οδήγησης:

 • Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι μικρότερη ή ίση των 7.500 kg, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Προϋποθέσεις: Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • να είναι κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Β τουλάχιστον.
 • να έχει την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 • να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
 • να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.
 • να μην είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν

Δικαιολογητικά:

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διπλώματος
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Εξετάσεις αίματος για ουρία και σάκχαρο, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος
 • Α.Φ.Μ
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ
 • Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα (για εκτύπωση άδειας)
 • Παράβολο 50 € από Εθνική Τράπεζα (γιατροί)
 • Παράβολο 10 € από Εθνική Τράπεζα (για κάθε θεωρητική ή πρακτική εξέταση)
 • Η αμοιβή των γιατρών είναι 10 € έκαστος μετρητοίς (με παραλαβή απόδειξης)

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Ο ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων είναι δεκαπέντε (15).
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C1, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.
 • Ο ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων είναι δεκαπέντε (15).
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C1, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.