Κατηγορία D1

Όχηματα οδήγησης:

 • Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους 8 m. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Προϋποθέσεις: Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • να είναι κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Β τουλάχιστον.
 • να έχει την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 • να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
 • να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 21 ετών.
 • να μην είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν

Δικαιολογητικά:

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διπλώματος
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Εξετάσεις αίματος για ουρία και σάκχαρο, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος
 • Α.Φ.Μ
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ
 • Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα (για εκτύπωση άδειας)
 • Παράβολο 50 € από Εθνική Τράπεζα (γιατροί)
 • Παράβολο 10 € από Εθνική Τράπεζα (για κάθε θεωρητική ή πρακτική εξέταση)
 • Η αμοιβή των γιατρών είναι 10 € έκαστος μετρητοίς (με παραλαβή απόδειξης)

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Ο ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων είναι δεκαπέντε (15).
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή C και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.
 • Ο ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων είναι δεκαπέντε (15).
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή C και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.